Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử VNPT

05-10-2021 13:57:52 GMT+7
|

Hướng dẫn bằng Video cụ thể tất cả có 8 phần

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử VNPT

Phần 1 – Hướng dẫn sử dụng Menu hệ thống hóa đơn điện tử VNPT

Menu Hệ thống bao gồm:

•           Mẫu hóa đơn đăng ký: Kiểm tra xem hóa đơn khi lên hệ thống có bị lệch dòng hay không

•           Chữ ký số: Kiểm tra số serial trên giấy chứng nhận và hệ thống hóa đơn điện tử đã khớp với nhau chưa để tiến hành khai báo hóa đơn điện tử

•           Thông tin đơn vị: Kiểm tra thông tin đồng thời kiểm tra địa chỉ email qua đó gửi mail hóa đơn điện tử bằng mail đã khai báo thông tin

•           Quản trị người dùng: Thêm người sử dụng để quản lý hệ thống và phân quyền quản lý

Hướng dẫn chi tiết tại: https://youtu.be/h1E8R6PSwXk

Phần 2: Hướng dẫn khởi tạo quyết định và thông báo phát hành hóa đơn điện tử VNPT

Menu Đăng ký phát hành bao gồm:

•           Quyết định phát hành

•           Thông báo phát hành

•           Quản lý thông báo phát hành

•           Hướng dẫn chi tiết tại: https://youtu.be/ISkwoWyYl6I

Phần 3: Hướng dẫn khởi tạo và thông báo phát hành hóa đơn điện tử VNPT

•           Hướng dẫn chi tiết tại: https://youtu.be/3qarw446rtQ

Phần 4: Hướng dẫn khởi tạo danh mục hệ thống hóa đơn điện tử VNPT

Menu Danh mục bao gồm:

•           Khách hàng: Quản lý và nhập thông tin khách hàng

•           Upload khách hàng: Tải thông tin khách hàng hàng loạt

•           Quản lý sản phẩm: Quản lý và nhập thông tin sản phẩm

•           Upload sản phẩm: Tải thông tin sản phẩm hàng loạt

•           Quản trị mail: Quản lý mail đã gửi cho khách hàng

•           Danh sách nhân viên: Quản lý danh sách nhân viên được

Hướng dẫn chi tiết tại: https://youtu.be/-xFWKJRjubg

Phần 5: Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử VNPT

Menu Lập Hóa Đơn bao gồm:

•           Danh sách hóa đơn

•           Upload hóa đơn tạo mới

Hướng dẫn chi tiết tại: https://youtu.be/nmW3gJoR4Ic

Phần 6: Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử VNPT

Hướng dẫn chi tiết tại: https://youtu.be/L5wu5N_CNH4

Phần 7: Hướng dẫn nghiệp vụ xử lý hóa đơn điện tử VNPT

Menu Xử lý hóa đơn bao gồm:

•           Hóa đơn thay thế

•           Hóa đơn điều chỉnh

•           Lập hóa đơn thay thế

•           Lập hóa đơn sửa đổi

•           Lập báo cáo hủy Hủy HĐ(không thay thế,sửa đổi)

Hướng dẫn chi tiết tại:  https://youtu.be/tXHqZdpAUrs

Phần 8: Hướng dẫn báo cáo thống kê hóa đơn điện tử VNPT

Menu Thống kê bao gồm:

•           Tình hình sử dụng HĐ

•           Bảng kê hóa đơn hàng tháng

•           Báo cáo thay thế hóa đơn

•           Báo cáo sửa đổi hóa đơn

•           BÁO CÁO HỦY HÓA ĐƠN

Chi tiết hướng dẫn tại: https://youtu.be/MqdlxbzDun0