Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030 của Viễn thông Phú Thọ

10-25-2022 09:02:25 GMT+7
|

Ngày 24/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2808/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030 của Viễn thông Phú Thọ.